www.birder.se

Alkonblåvinge / Alcon Blue
Maculinea alcon
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Remmene skjutfält, Västergötland, juni 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remmene skjutfält, Västergötland, juni 2017
 
 
 
Remmene skjutfält, Västergötland, juli 2013
...Västergötlands landskapsinsekt
Nykläckt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remmene skjutfält, Västergötland, juni 2011
 
 
 

Remmene skjutfält, Västergötland, juli 2008

 
 
 
Klockgentiana, värdväxt för alkonblåvinge...
...med alkonblåvingeägg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.birder.se